De nieuwe Arbowet, is het bij jouw organisatie al geregeld?

Gepubliceerd door Pieter Landwehr Johan op 25 februari 2019

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet een feit, het basiscontract met de Arbodienst is daarmee verplicht. De overgangsperiode is inmiddels ruimschoots voorbij, de nieuwe regels zijn ingegaan. Helaas zijn er nog steeds bedrijven waar dit (nog) niet geregeld is.
Heeft jouw organisatie al een aangepast arbocontract? Als het goed is, heeft de ondernemingsraad dit inmiddels ter instemming voorgelegd gekregen (art. 27 lid 1d WOR). Zo niet, dan wordt het de hoogste tijd dit aan de orde te stellen in een Overlegvergadering of informeel overleg tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de directie.

Healthy Life sign with road background

In genoemd basiscontract worden afspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich, volgens de Arbowet, moet laten bijstaan door kerndeskundigen:
 • de ziekteverzuimbegeleiding;
 • toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • preventief medisch onderzoek (PMO);
 • toegang tot de bedrijfsarts voor medewerkers;
 • aanstellingskeuringen als de werkgever daarvan gebruik maakt.

 Als OR aan de slag met arbo- en VGWM-werk? Schrijf je in voor onze basistraining! 

In het arbocontract staan hierover afspraken opgenomen en bedrijven hadden een jaar lang de tijd gekregen om het contract met de Arbodienst aan te passen. Deze periode liep 1 juli 2018 af.

Arbocontract aanpassen
In het contract moeten naast de hierboven genoemde zaken in ieder geval geregeld zijn:
 • overleg en samenwerking tussen arbodienst, preventiemedewerker en ondernemingsraad;
 • bezoek van de bedrijfsarts aan de werkplek;
 • hoe en waar de medewerker een second opinion kan krijgen;
 • hoe en waar de medewerker een klacht kan indienen over de bedrijfsarts;
 • de bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen opsporen en melden;
 • de bedrijfsarts moet de werkgever kunnen adviseren over preventieve maatregelen om gezondheidsklachten van medewerkers tegen te gaan.
Gecertificeerde arbodienst of maatwerk
Het arbocontract kan maatwerk zijn of regulier. De meeste organisaties maken gebruik van een regulier arbocontract: de zogenaamde vangnetregeling. De werkgever regelt arbozaken dan via een gecertificeerde arbodienst.

Bij de maatwerkregeling kiest de werkgever zelf de deskundigen die hij nodig heeft. In ieder geval is nodig:
 • een contract met een bedrijfsarts voor het ziekteverzuim;
 • het PMO;
 • aanstellingskeuringen;
 • het open spreekuur.
Maar let op: dit kan alleen als de ondernemingsraad hiermee akkoord is! Het gaat dan niet alleen om de keuze voor maatwerk, maar ook om de gekozen contractpartners en de inhoud van de contracten, tenzij dit in de cao uitputtend is bepaald.
We zien dat vooral grote concerns gebruik maken van de maatwerkregeling omdat zij medewerkers met de volgens de Arbowet benodigde deskundigheid in dienst hebben; de zogenaamde kerndeskundigen. Dit zijn:
 • de bedrijfsarts;
 • de arbeidsdeskundige;
 • de arbeidshygienist;
 • de veiligheidskundige.
Kleine en middelgrote ondernemingen sluiten een ‘vangnet’-contract en nemen de diensten van kerndeskundigen af van een gecertificeerde Arbodienst.

Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager.

Populaire blogs